ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش پیاده روی

کفش پیاده روی راه رفتن متداول ترین فعالیت حرکتی انسان بوده و آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام راه رفتن نکته ب...