ژوئن 15, 2020

كفش آمادگی جسمانی و ايروبيک

كفش آمادگی جسمانی و ايروبيک اين رشته شامل حركاتی چون قدم زدن، جست و خيز، پرش و غيره است. از اين رو بايد نسبتا سب...