مشخصات کفش تنیس

کفش تنیس

کفش مناسب ورزشی

بازیکنان تنیس باید کفشی بپوشند که هنگام حرکات مختلف جابجایی از ساختار پا و مچ محافظت نماید. کفشی که بتواند ثبات ساختار داخلی و بیرونی پای ورزشکار را تأمین نماید کفش مناسبی است. انعطاف پذیری مناسب کفش در ناحیه پنجه و تخت کفش در حرکات سریع رو به جلو، جانب و نزدیک تور به بازیکن کمک می نماید. در ورزشهای راکتی مانند تنیس، نیازی به کفش هایی با تخت نرم نیست. اگر روی سطوح نرم بازی می کنید، استفاده از کفش با تخت نرم به جابجایی بهتر کمک می نماید. اگر سطح بازی سخت است عاج کفش باید بزرگتر باشد.