كفش آمادگی جسمانی و ايروبيک

كفش آمادگی جسمانی و ايروبيک

اين رشته شامل حركاتی چون قدم زدن، جست و خيز، پرش و غيره است. از اين رو بايد نسبتا سبک و حالت ضربه‌گيری خوبی داشته باشد. در يک كفش ايروبيک مناسب قسمت ميانی، خارجی و پاشنه بايد به طور كامل مورد حمايت قرارگيرد و همچنين قسمت جلوی كفش نيز ضربه‌گيری مناسبی داشته باشد.

مجیک بادی